New Haven Motel

  • New Haven Motel - New Zealand

    New Haven Motel – New Zealand

New Haven Motel
36 Raihara Street, Kaikohe 0405 New Zealand

See route