Charleston Motel

  • Charleston Motel - New Zealand

    Charleston Motel – New Zealand

Charleston Motel
State Highway 6, Charleston, Westport New Zealand

See route